Algemene voorwaarden TMS Holland BV

Algemene Voorwaarden T.M.S. Holland b.v. (versie 5.0 – maart 2009)

1. ALGEMEEN
1.1 Op alle aanbiedingen van en op alle aanbiedingen aan TMS Holland b.v. (hierna: “TMS”) tot uitvoering van diensten (hierna: werkzaamheden) door alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen en opdrachten met resp. door TMS ter zake, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Bij opdrachtverstrekking aan TMS bevestigt u de ontvangst van en aanvaart u de in artikel 1 lid 1.1 vermelde voorwaarden. Indien deze voorwaarden bij de schriftelijke contractbevestiging en/of opdrachtbevestiging onverhoopt niet zijn bijgevoegd en/of niet in uw bezit zijn en/of u hiervan geen kennis heeft kunnen nemen, dient u TMS hiervan direct en vóór uitvoering van de werkzaamheden in kennis te stellen. TMS zal u dan per omgaande van voornoemde voorwaarden een exemplaar doen toekomen. Tevens zijn voornoemde voorwaarden gepubliceerd op de website van TMS (www.tms-holland.nl).

2. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN, OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGINGEN
2.1 Alle aanbiedingen van TMS gelden tot 30 dagen na dagtekening.
2.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door opdrachtgever gelden als onherroepelijk, TMS is slechts gebonden, voor zover en zoals zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

3. BETALINGEN EN TARIEVEN
3.1 Alle door TMS opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt. Een opgegeven of overeengekomen (all-in)prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij TMS bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens e.d. kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs. Bij werkzaamheden met een langere looptijd dan drie maanden mogen na die termijn optredende wijzigingen in kostprijsfactoren bovendien worden doorberekend.
3.2 De door TMS uit te voeren BTK en aanvullende diensten worden aan de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger gefactureerd conform de aan opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger bevestigde tarieven.
3.3 TMS houdt zich het recht voor de tarieven eens per jaar, telkens per 1 januari, aan te passen conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zoals telkens per 1 november vastgesteld door het C.B.S. Een aanpassing als hier bedoeld zal nooit kunnen leiden tot een daling van het tarief zoals dat gold op het tijdstip waarop de tarieven zouden worden aangepast.
3.4 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. TMS heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.
3.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van TMS, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever.

4. UITVOERING
4.1 TMS zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. TMS geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte
onderzoeken en/of verstrekte adviezen.
4.2 De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet dan nadat TMS beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door TMS is ontvangen of zekerheid t.b.v. TMS is gesteld.
4.3 Indien de opdrachtgever met TMS een bepaalde datum, een eind of opleveringsdatum voor de werkzaamheden is overeengekomen, is opdrachtgever in geval van overschrijding daarvan door omstandigheden, die hem niet zelf kunnen worden toegerekend, gerechtigd TMS een redelijke termijn te stellen, waarbinnen de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te zijn, bij in gebreke van welke uitvoering de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst voor het niet-uitgevoerde gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.
4.4 TMS heeft het recht op de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.
4.5 Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door TMS opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 14 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan TMS door te geven. Tenzij binnen 14 dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan TMS kenbaar zijn gemaakt wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, de opgestelde rapportages en de verstrekte adviezen. TMS heeft het recht zich te vergewissen omtrent de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger, bij gebreke waarvan de opdracht¬gever of zijn vertegenwoordiger geen enkel recht kan doen gelden.

5 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
5.1 Aanmelding van klachten resp. schaden en/of aansprakelijkheidsstelling dienen, binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na het ontdekken van de schade,, altijd schriftelijk aan TMS worden gemeld.
5.2 Na schriftelijke melding ontvang de aanmelder per omgaande een bevestiging en /of het “aanmeldingsformulier schade, gebrek of tekortkoming”.
5.3 Het “aanmeldingsformulier schade, gebrek of tekortkoming” dient, binnen 14 dagen na dagtekening, volledig, leesbaar en naar waarheid ingevuld, geparafeerd, ondertekend en voorzien van alle bijlagen aan TMS worden geretourneerd. Niet volledige, leesbare en naar waarheid ingevulde, geparafeerde, ondertekende, aanmeldingsformulieren welke bovendien niet zijn voorzien van alle bijlagen, zullen niet in behandeling worden genomen.
5.4 Het in behandeling nemen van een aanmelding impliceert geen erkenning van de schade, het gebrek, de tekortkoming en/of de aansprakelijkheid in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, TMS behoudt zich ter zake dan ook alle rechten voor.
5.5 Iedere vordering jegens TMS, behalve die welke door TMS is erkend, vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.
5.6 De werknemers van TMS of door TMS voor de uitvoering van de overkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
5.7 Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van TMS komt, geldt een eigenrisico van € 500,--.
5.8 TMS is nimmer aansprakelijk voor schaden kleiner dan € 500,--, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.9 Het is TMS toegestaan zichzelf tegen een aansprakelijkheid respectievelijk tegen een tegen haar ingestelde claim te beschermen door te bewijzen dat TMS niet nalatig, foutief of anderszins verkeerd heeft gehandeld en/of ge- beoordeeld.
5.10 Bij de vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade gelden de in de algemene voorwaarden vermelde maxima en zal er een verrekening plaatsvinden voor ouderdom en bouwkundige staat van het object of het bouwkundige onderdeel waarop de schade is ontstaan, dit conform het indemniteitsbeginsel en in de verzekeringswereld gebruikelijke regelingen.
5.11 Indien TMS, met inachtneming van het vorenstaande, aansprakelijk is voor de schade, is TMS gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te doen herstellen.
5.12 Een door TMS uitgevoerde inspectie en/of uitgebracht rapport en/of advies kan en mag niet worden gezien als een garantiedekking c.q. een garantieverzekering, respectievelijk een aanvullende dekking en / of aanvullende verzekering voor eventuele gebreken en/of tekortkomingen van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook
5.13 TMS is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn en niet voor rekening van TMS behoren te komen, noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.
5.14 TMS is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken ten gevolge van door de eigenaar, gebruiker, makelaar, opdrachtgever en / of derden verzwegen of onjuist opgegeven omstandigheden.
5.15 TMS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een omschrijving die niet overeenkomt met de in wettelijke voorschriften of reglementen van nutsbedrijven of voor door hen gehanteerde terminologie.
5.16 Indien opdrachtgever tijdig en volledig de te verwerken gegevens verstrekt en TMS niettemin door schuld of nalatigheid de opgedragen werkzaamheden niet volledig c.q. onjuist verricht, dan zullen aanvullende c.q. correctiewerkzaamheden kosteloos worden uitgevoerd, mits de opdrachtgever binnen 48 uur na ontvangst van de verwerkte gegevens TMS van de tekortkomingen in kennis stelt.
5.17 TMS is tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor de schade, die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen door TMS of door personen in haar dienst bij de uitvoering van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortko¬mingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden. TMS is voor tekortkomingen van personen in dienst niet aansprakelijk, indien zij aannemelijk maakt, dat zij de tekortkomingen bij normale oplettendheid harerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken.
5.18 Bij mogelijke c.q. vermeende aansprakelijkheid, is deze, in alle redelijkheid en billijkheid, als volgt gemaximeerd; A: voor uitgevoerde bouwtechnische inspecties en rapportages, uitgevoerde expertises, arbitrages en alle verdere daarmee
samenhangende werkzaamheden en rapportages tot maximaal € 6.800,--, tenzij anders is overeengekomen, B: voor alle overige werkzaamheden en adviezen etc. tot het voor haar diensten ten behoeve van die uitgevoerde opdracht toekomende honorarium. Bij opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden, is het totaal door TMS met betrekking tot de uitgevoerde opdracht te vergoeden schade beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5.19 TMS is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van aannemer of leveranciers in strijd met tekeningen, het bestek, ondeugdelijk uitgevoerde (herstel) werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en evt. daaruit ontstane gevolgschaden en schaden wegens door TMS uitgevoerde werkzaamheden, gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.. In alle gevallen waarin TMS gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze, indien de schade is gedekt door de verzekering van TMS, nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
5.20 TMS is niet aansprakelijk voor schades, die voortvloeien uit storingen en/of meerwerk veroorzaakt door of vanwege voorschriften en maatregelen van de overheden of nutsbedrijven.
5.21 TMS is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met of ten gevolge van onjuiste kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgaven of voor schades welke verband houden met adviezen en/of rapportages van externe deskundigen of andere derden.

6 BESCHERMING VAN INFORMATIE EN KENNIS
6.1 Alle auteursrechten, industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, ontwerpen, tekeningen en / of software, blijven bij TMS en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op de opdrachtgever over.
6.2 TMS en de opdrachtgever zijn over en weer gebonden om gegevens, waarvan zij in het kader van de overeenkomst kennis krijgen en waarvan duidelijk is dat die tot de vertrouwelijke informatie van de anderen behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

7 OPSCHORTING EN BEEINDIGING
7.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaart, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft TMS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van haar enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
7.2 De ontbinding als bedoeld in voorgaande sub 7.1 dient te allen tijde te geschieden bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploit.
7.3 Onverminderd de TMS verder toekomende rechten heeft TMS het recht, indien zij door overmacht wordt verhin¬derd een overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlij¬ke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst ter keuze van TMS op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat TMS tot enige scha¬devergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandig¬heid, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen, oorlog, oorlogsge¬vaar, burgeroorlog en oproer, werkstakingen, werklieden¬uitsluiting, brand, weersomstandigheden, ongevallen, gewijzigde wettelijke voorschriften resp. aanwijzingen en instructies van overheden, etc.

8 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
8.1 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen opdrachtgever en TMS mochten ontstaan in verband met de opdracht of enige overeenkomst en/of zaak die daarvan een uitvloeisel is en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen in eerste instantie worden beslecht conform onderhavige algemene voorwaarden en de De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005). Alle geschillen, welke tussen partijen bestaan, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Assen.
8.2 Op alle met T.M.S. gesloten overeenkomsten en op alle aan T.M.S. verstrekte opdrachten is, tenzij schrif¬telijk
anders is overeengekomen, het Nederlands recht van toepassing.

Emmen, maart 2009.